فرشاد بابان آبادی

سوابق تحصیلی:

 کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه امیر کبیر

سوابق حرفه ای :

  • ناظر تاسیسات الکترونیک پروژه آتی شهر
  • ناظر تاسیسات الکتریکی پروژه چیتگر
  • ناظر تاسیسات الکترونیک پروژه های شهری تا 500،000 متری
  • مدیرعامل شرکت بهره ورسازان ماندگار
  • مدیر پشتیبانی شرکت مهندسی گستهم